POTICAJI I OLAKŠICE ZA INVESTITORE

POGODNOSTI ZA INVESTITORE U INDUSTRIJSKOJ ZONI NEMETIN:

naknada za pravo građenja za 1,00 kn prvih 36 mjeseci

umanjenje cijene zemljišta prema vremenu izgradnje
umanjenje cijene zemljišta za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta
umanjenje cijene zemljišta prema aktivnostima kojima se investitor bavi
umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću
oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti

Pogodnosti investitori ostvaruju kroz Program poticaja i olakšica za Industrijsku zonu Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 22/21) i Odluku o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Osijeka 2/19, 8/20 i 23/21)

1. MODUL:

Poticaji i olakšice vezani za pravo građenja/kupoprodaju

1.1. Mjera – pravo građenja uz:

1.1.1. godišnju naknadu od 1,00 kn/m2 do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.1.2. godišnju naknadu od 10,00 kn/m2 nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

Pravo građenja osniva se na rok od 50 godina.

1.2. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

1.2.1 umanjene cijene građevinskog zemljišta za 100% ukoliko je gospodarski objekt
sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.2.2. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 75% ukoliko je gospodarski objekt
sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.2.3. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 50% ukoliko je gospodarski objekt
sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

Rokovi iz podtočke 1.2. se mogu produžiti ukoliko Grad Osijek svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja dovede ulagače u situaciju da ugovorene obaveze i rokove ne mogu ispoštovati ili su takvi razlozi uzrokovani višom silom. Vrijeme produženja rokova mora biti razmjerno vremenu u kojem je ulagač bio onemogućen ispunjavati ugovorene obveze zbog postupanja ili propuštanjem postupanja Grada Osijeka ili iz razloga više sile.

1.3. Mjera – umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje nakon korištenja 1.1. Mjere kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove novih radnih mjesta

Investitoru koji nakon početka obavljanja djelatnosti u Industrijskoj zoni NEMETIN otvori nova radna mjesta priznaje se pravo na umanjenje cijene zemljišta pri kupovini građevinskog zemljišta u visini opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta (bruto II godišnjih plaća) povezanih s ulaganjem u:

1.3.1. visini od 20% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 1 – 4 radna mjesta
1.3.2. visini od 40% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 5 – 9 radnih mjesta
1.3.3. visini od 70% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 10 - 19 radnih mjesta
1.3.4. visini od 100% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje ≥ 20 radna mjesta

te mu se za taj iznos umanjuje kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta.

Mjera se odnosi samo na zaposlenike sa prebivalištem na području Grada Osijeka.

1.4. Mjera - umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje prema aktivnostima kojima se bave investitori:

1.4.1. Razvojno – inovacijske aktivnosti
- umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 30%

1.4.2. Aktivnosti poslovne podrške
- umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 20%

1.4.3. Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
- umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 10%

AKTIVNOSTI ZA KOJE SE ODOBRAVAJU OLAKŠICE I POTICAJI

RAZVOJNO-INOVACIJSKE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE

AKTIVNOSTI USLUGA VISKOE DODANE VRIJEDNOSTI

Razvoj novih i znatno unapređenje postojećih:

*Centri za odnose s kupcima/ korisnicima

*Aktivnosti kreativnih usluga

*proizvoda

*Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti

*Aktivnosti ugostiteljsko – turističkih usluga

*proizvodnih serija

*Logistički i distributivni centri

*Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga

*proizvodnih procesa

*Centri za razvoj informacijsko – komunikacijskih sustava i softvera

*Aktivnosti usluga i industrijskog inženjeringa

*proizvodnih tehnologija

1.5. Mjera - umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću

Investitori koji su u godini koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji
zemljišta ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 100.000,00 kuna ostvaruju pravo na stopu olakšice od 25% umanjenja cijene zemljišta.

Stope poticaja i olakšica iz ovog Programa izražene u postotku umanjenja cijene
zemljišta u ukupnom iznosu ne mogu iznositi više od 100% cijene zemljišta.

Svi ugovori sklopljeni sukladno odredbama Programa poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/16) nastaviti će se provoditi po odredbama Programa poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/16).

KOMUNALNI DOPRINOS

Obveznik komunalnog doprinosa koji gradi gospodarsko-poslovnu građevinu u I., II., III. i IV. zoni, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti.
Gospodarsko-poslovnom građevinom ne smatra se stambeni prostor, bez obzira da li ga investitor gradi za prodaju, najam ili druge svrhe.
Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa u roku od 7 godina od dana izvršnosti rješenja kojim je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa izvrši prenamjenu građevine, dužan je platiti komunalni doprinos.

POTICAJI I OLAKŠICE ZA INVESTITORE

Fotografije

INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN

Dokumenti