INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN - OPIS ZONE

Industrijska zona Nemetin sa više od 100 ha površine spada u red velikih industrijskih zona.

Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod

Uvjeti uređenja građevinskih čestica (sukladno Prostornom i Generalnom urbanističkom planu Grada Osijeka)

Najveći broj nadzemnih etaža za gospodarske građevine iznosi:

  • 6 za poslovne građevine i ugostiteljstvo- turističke građevine
  • 4 za proizvodne građevine
  • 1 za poljoprivredne građevine i pomoćne zgrade

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za proizvodne, poslovne zgrade i ugostiteljsko- turističke građevine iznosi najviše 0,6, a za poljoprivredne 0,8.

Koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi:

  • Za proizvodne građevine kis = 2,0
  • Za poslovne i ugostiteljsko – turističke građevine kis = 3,0
  • Za poljoprivredne građevine kis = 0,8

Ukupna površina Zone: 1.010.000 m2

PREZENTACIJA IZ NEMETIN

OPIS ZONE

Fotografije

INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN

Dokumenti