PODUZETNIČKA ZONA NEMETIN - OPIS ZONE

Poduzetnička zona Nemetin obuhvaća ukupnu površinu od 926.466 m² (92,65 ha) te prema veličini pripada u kategoriju srednjih zona, a prema tipu aktivnosti pripada u proizvodno-prerađivačke zone.

Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod

Uvjeti uređenja građevinskih čestica (sukladno Prostornom i Generalnom urbanističkom planu Grada Osijeka)

Najveći broj nadzemnih etaža za gospodarske građevine iznosi:

  • 6 za poslovne građevine i ugostiteljstvo- turističke građevine
  • 4 za proizvodne građevine
  • 1 za poljoprivredne građevine i pomoćne zgrade

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za proizvodne, poslovne zgrade i ugostiteljsko- turističke građevine iznosi najviše 0,6, a za poljoprivredne 0,8.

Koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi:

  • Za proizvodne građevine kis = 2,0
  • Za poslovne i ugostiteljsko – turističke građevine kis = 3,0
  • Za poljoprivredne građevine kis = 0,8

Ukupna površina Zone: 1.010.000 m2

PREZENTACIJA PZ NEMETIN

OPIS ZONE

Fotografije

INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN

Dokumenti