EKO-INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN - OPIS ZONE

Eko- Industrijska zona Nemetin sa više od 100 ha površine spada u red velikih industrijskih zona.

Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod (bioplinsko postrojenje koje se planira izgraditi u okviru zone opskrbljivati će zonu toplinskom energijom po iznimno povoljnim uvjetima)

Uvjeti uređenja građevinskih čestica (sukladno Prostornom i Generalnom urbanističkom planu Grada Osijeka)

Najveći broj nadzemnih etaža za gospodarske građevine iznosi:

  • 6 za poslovne građevine i ugostiteljstvo- turističke građevine
  • 4 za proizvodne građevine
  • 1 za poljoprivredne građevine i pomoćne zgrade

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za proizvodne, poslovne zgrade i ugostiteljsko- turističke građevine iznosi najviše 0,6, a za poljoprivredne 0,8.

Koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi:

  • Za proizvodne građevine kis = 2,0
  • Za poslovne i ugostiteljsko – turističke građevine kis = 3,0
  • Za poljoprivredne građevine kis = 0,8

Ukupna površina Zone: 1.010.000 m2 / Površina dostupnog zemljišta 509.629 m2 / Površina dostupnog zemljišta I. faze: 261.182 m2 (trenutno predmet Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin)

OPIS ZONE